Pozwolenie na broń

poniedziałek, 26 styczeń 2015 00:00 Napisał  0 komentarz

W powszechnym mniemaniu, pokutującym nawet u strzelców sportowych „nie da się” zdobyć pozwolenia na posiadania broni. Pogląd ten pozostał z czasów, kiedy organ policji uznaniowo decydował na podstawie złożonych dokumentów, opinii, wykazów startów w zawodach i zajmowanych w nich miejsc czy pozwolenie wydać czy odmówić.

Nowelizacja Ustawy o broni i amunicji, która weszła w życie a marcu 2011 roku jednoznacznie precyzuje kto i po spełnieniu jakich warunków otrzymuje pozwolenie na posiadanie broni (uznaniowość policji pozostawiono jedynie w przypadku broni do celów ochrony osobistej).

W niniejszym tekście skoncentrujemy się na broni sportowej (do celów sportowych oraz celów kolekcjonerskich; różnice wyjaśniamy dalej).

W myśl Art. 10 ustawy:

1. Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

Punkt 3 tego artykułu wyraźnie precyzuje co jest tą przyczyną:

3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1) [….]

2) [….]

3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego – dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

4) [….]

5) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

Następnie ustawodawca określił jaką broń możemy posiadać uzyskując pozwolenie:

4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

4) do celów sportowych – broni palnej:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,

b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,

c) gładkolufowej,

d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego);

Warto jeszcze zapoznać się z Art. 15, który precyzuje komu nie może zostać wydane pozwolenie:

1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

przeciwko życiu i zdrowiu,

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Osoba, która chce posiadać broń, musi dodatkowo wykazać się umiejętnością jej obsługiwania, oraz znajomością przepisów związanych z bezpiecznym i prawidłowym jej używaniem, dlatego ustawodawca przewidział obowiązek zdania egzaminu z tej materii, co zostało zawarte w Art. 16 ustawy.

1. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.

Można jednak być zwolnionym z tego egzaminu (w zakresie broni sportowej) jeśli jest się członkiem PZSS, posiada się Patent strzelecki i ważną licencję zawodniczą wydaną przez PZSS.

2. Od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego – w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego – w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Tyle tytułem wstępu i analizy litery prawa.

Cóż zatem zrobić aby pozwolenie na posiadanie broni uzyskać?

Jeśli chodzi o broń do celów sportowych sytuacja jest jednoznaczna. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia należy:

 1. zapisać się do klubu strzeleckiego (najlepiej zrzeszonego w PZSS)
 2. zdać egzamin na patent strzelecki
 3. wystąpić (za pośrednictwem klubu) do PZSS o wydanie Licencji zawodniczej
 4. udać się do uprawnionego psychologa i lekarza celem zdobycia Orzeczeń o braku przeciwwskazań do dysponowania bronią (lista uprawnionych psychologów i lekarzy jest dostępna w każdym WPA)
 5. napisać wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni sportowej do celów sportowych
 6. wpłacić 242 zł na konto urzędu miasta (numer konta powinien być dostępny na stronie WPA)
 7. złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania WPA, wraz z załącznikami:
  1. kopia patentu strzeleckiego
  2. kopia licencji zawodniczej PZSS
  3. zaświadczenie o członkostwie w klubie strzeleckim
  4. orzeczenia psychologa i lekarza
  5. dowód wpłaty

Potem pozostaje czekać na dzielnicowego, który powinien przeprowadzić wywiad środowiskowy, a potem na list z WPA o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w postępowaniu.

Teoretycznie postępowanie powinno trwać do 30 dni, jednak standardem w takich sprawach jest przedłużanie go o kolejny miesiąc. W związku z tym, jeśli nie figurujemy w Krajowym Rejestrze Karnym, a dzielnicowy nie zdobędzie informacji że bijemy zonę, kopiemy staruszki czy notorycznie przebywamy na Izbie Wytrzeźwień po upływie 2 miesięcy powinniśmy odebrać decyzję o wydaniu pozwolenia.

Teraz wystarczy tylko wystąpić o „promesy' – czyli zaświadczenia upoważniające do nabycia broni i udać się na zakupy!

Przy broni do celów kolekcjonerskich są dwie drogi:

jedna identyczna jak powyżej z małym dodatkiem – należy jeszcze udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – jednak z ograniczeniem, że uzyskamy pozwolenie wyłącznie na „broń sportową”.

Jeśli zdecydujemy się na uzyskanie pozwolenia na „pełen zakres” broni do celów kolekcjonerskich nie musimy zdawać egzaminu na patent strzelecki, wstępować do klubu sportowego, ani uzyskiwać licencji zawodniczej – wystarczy zdać egzamin teoretyczny przed organem policji.

Różnica jest taka, że po uzyskaniu pełnego zakresu broni kolekcjonerskiej mamy dostęp również do:

 1. broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm,
 2. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA,
 3. pistoletów sygnałowych,
 4. broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie przeznaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

Zapraszamy do kontaktu z Polskim Stowarzyszeniem Strzelectwa Historycznego, które w swoim statucie posiada zapisy zarówno o działaności sportowej jak i kolekcjonerskiej. - www.pssh.pl

Wzory wniosków o wydanie pozwoleń można znaleźć na stronie ROMBu - http://www.romb.org.pl

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.